Huisregels

Huisregels

Aanmelden
Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW-gegevens, uw verzekering en indien van toepassing naar de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klachten het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.
Sinds 1 juni 2009 zijn wij verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) in onze administratie op te nemen. U dient zich bij de eerste behandeling te legitimeren met een geldig rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of vluchtelingendocument. Tijdens de eerste behandeling wordt er een onderzoek gedaan. Dit onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en met u worden besproken.

Afmelden
Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling bij de patiënt in rekening te brengen, indien de afspraak niet tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd. Zie voor betalingsvoorwaarden “tarieven fysiotherapie”.

Vergoeding
De verantwoordelijkheid of de patiënt (voldoende) verzekerd is voor fysiotherapie en/of manuele therapie ligt zonder uitzondering bij de patiënt zelf. U kunt uw polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar bij twijfel.
Meer informatie https://zwanenzijde.nl/zorgverzekeraars/.

Privacy
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. U heeft altijd recht op informatie en op inzien van uw behandeldossier. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.

Calamiteiten 
In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Omgang
Binnen onze praktijk geldt dat we elkaar met respect behandelen, ongeacht afkomst, huidskleur, religie, politieke voorkeur of geaardheid. Bij het niet in acht nemen van deze regel zal de overtreder bij ons niet meer welkom zijn.

Diefstal etc.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging en verlies van eigendommen van onze bezoekers.

Communicatie
Naast Nederlands, wordt binnen de praktijk ook Engels gesproken. Spreekt u een van deze talen niet, dan wordt van u verwacht dat u een tolk of bekende meebrengt die voor u en ons kan vertalen.

Hygiëne
Wij verwachten van u als patiënt dat u de persoonlijke hygiëne regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Rookbeleid
Roken is binnen onze praktijk niet toegestaan.

Huisdieren 
Binnen de praktijk is het niet toegestaan huisdieren mee te nemen. Uitzondering hierop zijn dieren, die u wegens uw handicap nodig heeft.