Betalingsvoorwaarden

  • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.
  • De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt of namens de patiënt verleende diensten.
  • Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij de patiënt in rekening te brengen. (zie verder “tarieven fysiotherapie”)
  • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.
  • Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren

Eerste consult:

Tijdens uw eerste bezoek aan onze praktijk zal uw behandeld fysiotherapeut altijd eerst een intake en onderzoek uitvoeren (indien u een eerste afspraak gemaakt heeft zonder verwijzing van specialist of huisarts zal hiernaast ook een screening worden afgenomen). Op deze manier proberen wij uw klachten zo goed mogelijk in kaart te brengen en om samen met u, het eventueel hier uit voort gekomen behandelplan te kunnen bespreken. Aansluitend hieraan kan hij/zij u adviezen meegeven en/of kan er al gestart worden met de behandeling.

Dit eerste consult zullen wij declareren bij uw zorgverzekeraar (indien u aanvullend verzekerd bent hiervoor) mbv ons digitale declaratiesysteem en wel als zijnde 2 verrichtingen op één datum. Dit is conform de afspraken die wij met de zorgverzekeraars gemaakt hebben.

U kunt altijd navraag doen over de vergoeding van uw fysiotherapiebehandelingen aan uw behandelend fysiotherapeut. Hij/zij wil u graag hier verder over informeren. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat u altijd zelf verantwoordelijk bent en blijft over deze vergoedingen. Wij adviseren u bij twijfel altijd zelf navraag te doen bij uw zorgverzekeraar. Dit om achteraf onduidelijkheden te voorkomen.