Privacyreglement en WGBO

Privacyreglement

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten en cliënten goed is geborgd. In onze praktijk worden uw persoonlijke gegevens vastgelegd conform de huidige wet- en regelgeving. Het is belangrijk om te weten dat een fysiotherapeut beroepsgeheim heeft en zonder uw toestemming geen persoonlijke gegevens mag verstrekken aan derden.

Bekijk hier ons privacyreglement


WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst)

Wat zijn de rechten en plichten van therapeut en patiënt?  

Als een therapeut u behandelt, heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. De zorgverlener en de patiënt moeten zich daaraan houden.

Plichten therapeut. Een zorgverlener heeft de plicht om u te helpen. Hij moet informatie geven over:
– Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten
– De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling
– De te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid
– Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen
Krijgt u niet voldoende informatie, dan kunt u om nadere informatie vragen. U kunt ook vragen om het nog een keer te vertellen als u het niet meteen begrijpt.

Rechten patiënt. Als patiënt heeft u onder andere het recht:
– Om zelf een zorgverlener te kiezen
– Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand
– Om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die u heeft gekregen van de zorgverlener)
– Op een second opinion van een andere deskundige van de behandelaar
– Op inzage in uw medische dossier
– Op privacy en geheimhouding van medische gegevens

U heeft als patiënt ook plichten:
– U moet de therapeut duidelijk en volledig informeren, zodat hij op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen
– U moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de therapeut u geeft.

Informatierecht jongeren en wilsonbekwamen
Is de patiënt wilsonbekwaam of jonger dan 12 jaar? Dan wordt de wettelijke vertegenwoordiger geïnformeerd over onderzoek en behandeling. De wettelijke vertegenwoordiger is een ouder of ander familielid, een gemachtigde of mentor. Is de patiënt tussen de 12 en 16 jaar, dan worden de ouders/verzorgers en de patiënt zelf geïnformeerd. Patiënten ouder dan 16 jaar worden zelf geïnformeerd.

Uitgebreide informatie is te vinden op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy