LDF-patiënteninformatie

Informatie voor patiënten
Gegevens verzamelen in Landelijke Database Fysiotherapie

Informatiepagina http://www.landelijkedatabasefysiotherapie.nl/informatie-voor-patienten/

U heeft, via uw fysiotherapeut, toestemming gegeven voor gebruik en opname van enkele behandelgegevens in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Daarmee helpt u direct mee aan constante verbetering van fysiotherapeutische zorg. Dank hiervoor! Op deze webpagina leggen we uit welke gegevens er worden gebruikt en wat hiermee precies gebeurt.

1. Welke gegevens worden gebruikt?

Uw naam en contactinformatie zijn niet relevant voor ons onderzoek naar de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg. Deze gegevens worden dan ook niet doorgegeven aan de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). De gegevens die wél van belang zijn worden dus geanonimiseerd doorgegeven. Uw privacy blijft hiermee gewaarborgd. De gegevens die we verzamelen zijn:

  •  Geboortejaar
  •   Geslacht
  •  Zorgverzekeraarscode (UZOVI)
  •  Behandelgegevens (o.a. klacht waarvoor u wordt behandeld, de soort behandeling en de tijdsduur van de behandeling)

2. Waarom zijn deze gegevens belangrijk?

Uw fysiotherapeut wil altijd optimale zorg leveren. Om te bepalen wat de effectiviteit van zijn behandelingen is, worden bovengenoemde gegevens gebruikt om vergelijkingen te maken met landelijke gemiddelden. Op basis van deze vergelijking bepaalt uw fysiotherapeut welke verbeteringen mogelijk zijn. Deze verbeteringen resulteren in hogere kwaliteit van de zorg die hij aan u levert.

3. Hoe werkt het?

Uw fysiotherapeut houdt een elektronisch patiëntendossier (EPD) van u bij. In uw dossier staat bijvoorbeeld wat uw medische klacht is, hoe en wanneer u behandeld wordt en de voortgang van uw behandeling. Alleen u en uw behandelend fysiotherapeut hebben toegang tot dit dossier.
Als u, via uw fysiotherapeut, toestemming geeft worden uit uw dossier enkele gegevens (zie punt 1) verzameld. Deze gegevens worden verstuurd naar de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) van het KNGF. Deze gegevens worden door onderzoekers van IQ Healthcare gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van fysiotherapeutische behandelingen.

4. Welke partijen zijn betrokken?

De LDF is een beveiligde database. Onbevoegden hebben geen toegang tot deze database. De partijen die toegang hebben tot de LDF zijn:

  • Mediquest (http://home.mediquest.nl/) zorgt, in opdracht van het KNGF, voor de verzameling van de gegevens.
  • IQ Healthcare (http://www.iqhealthcare.nl/nl/) om het wetenschappelijk onderzoek uit te voeren in opdracht van KNGF en heeft daarom toegang tot de gegevens uit de LDF.
  • De beroepsvereniging voor fysiotherapeuten KNGF (https://www.kngf.nl/ ) is eigenaar van de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) en van de gegevens die hierin staan. IQ Healthcare en Mediquest zijn gerenommeerde en betrouwbare partijen. Het KNGF heeft de afspraken, conform de Wet Verordening Gegevensbescherming (AVG), met deze partijen in overeenkomsten vastgelegd.

5. Hoe veilig zijn de gegevens?

Omdat geen persoonsgegevens worden verzameld is uw anonimiteit gewaarborgd.

6. Intrekken van de toestemming

Mocht u uw toestemming voor het verstrekken van gegevens willen intrekken, dan kunt u dit aangeven bij uw fysiotherapeut.

7. Heeft u vragen?

Stel deze gerust aan uw fysiotherapeut. Hij of zij kan uw vragen beantwoorden.

Toestemmingsbrief

Geachte heer, mevrouw,

Uw gezondheid is belangrijk, niet alleen voor u maar ook voor uw fysiotherapeut. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, investeert uw fysiotherapeut voortdurend in kennis en kwaliteit.

En juist daarbij heeft uw fysiotherapeut u nodig!

Om u goed te kunnen behandelen legt uw fysiotherapeut gegevens vast die betrekking hebben op het verloop en de resultaten van uw behandeling. Dat doet iedere fysiotherapeut.

Indien vervolgens de gegevens van verschillende fysiotherapeuten worden verzameld en geanalyseerd, is het mogelijk om kwaliteitsonderzoek te doen naar (onder meer) de effectiviteit van behandelingen. De resultaten van dat onderzoek zijn van grote waarde voor de fysiotherapeut en daarmee voor de fysiotherapeutische zorg in Nederland. Om behandelgegevens te kunnen verzamelen en daarmee het kwaliteitsonderzoek te verrichten is de Landelijke Database Fysiotherapie in het leven geroepen. Uw fysiotherapeut heeft uw toestemming nodig om gegevens die op uw behandeling betrekking hebben, beschikbaar te stellen voor het gebruik in het kader van de Landelijke Database Fysiotherapie.

Waarvoor geeft u toestemming?

U geeft uw fysiotherapeut toestemming om de gegevens die betrekking hebben op uw behandeling en die relevant zijn voor het kwaliteitsonderzoek beschikbaar te stellen voor het gebruik in het kader van de Landelijke Database Fysiotherapie. Het betreffen gegevens zoals leeftijd, geslacht, klacht, aard, frequentie en duur van de behandeling. Om de privacy te borgen worden er geen gegevens beschikbaar gesteld waarmee de partijen die het kwaliteitsonderzoek verrichten u als persoon direct kunnen herleiden.

Omdat we willen dat zorgvuldig met de verzamelde gegevens wordt omgegaan zijn aanvullende afspraken gemaakt met alle partijen die betrokken zijn bij het kwaliteitsonderzoek. Die afspraken zijn geborgd in een zogenaamd dataprotocol.

Als u om welke reden dan ook uw toestemming weer wilt intrekken dat kunt u dat op ieder moment uw fysiotherapeut laten weten. Hij zorgt er dan voor dat vanaf dat moment geen behandelgegevens meer aan de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) worden toegevoegd.

Waar vind ik meer informatie?

Als u meer wilt weten over achtergronden van het kwaliteitsonderzoek, wie daarbij zijn betrokken en welke afspraken met hen zijn gemaakt, dan kunt u terecht op de website van de Landelijke Database Fysiotherapie: http://www.landelijkedatabasefysiotherapie.nl/informatie-voor-patienten/. Via deze pagina wordt u uitvoeriger geïnformeerd over de afspraken, de lopende onderzoeken en onderzoeksinstituten die daarbij zijn betrokken.

Door mee te doen …
…draagt u bij aan de voortdurende verbetering van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg en zijn alle fysiotherapeuten en hun patiënten u enorm dankbaar!

Met vriendelijke groet,
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie