Wet WGBO en Wkkgz

WGBO

Wat zijn de rechten en plichten van fysiotherapeut en patiënt?
Als een zorgverlener (bijvoorbeeld een huisarts, tandarts of een fysiotherapeut) u behandelt, heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. De zorgverlener en de patiënt moeten zich daaraan houden.

Plichten zorgverlener: Een zorgverlener heeft de plicht om u te helpen. Hij moet informatie geven over:

  • Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten
  • De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling
  • De te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid
  • Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen.

Krijgt u niet voldoende informatie van uw fysiotherapeut, dan kunt u om nadere informatie vragen. U kunt ook vragen om het nog een keer te vertellen als u het niet meteen begrijpt.

Rechten en plichten patiënten: Als patiënt heeft u onder andere het recht:

  • Om zelf een zorgverlener te kiezen
  • Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand
  • Om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener)
  • Op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelend fysiotherapeut
  • Op inzage in uw medisch dossier

U heeft als patiënt ook plichten
U moet de fysiotherapeut duidelijk en volledig informeren, zodat hij/zij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen. U moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de fysiotherapeut u geeft.

Informatierecht jongeren en wilsonbekwamen
Is de patiënt wilsonbekwaam of jonger dan 12 jaar, dan wordt de wettelijke vertegenwoordiger geïnformeerd over onderzoek en behandeling. De wettelijke vertegenwoordiger is een ouder of ander familielid, een gemachtigde of een mentor. Is de patiënt tussen de 12 en 16 jaar, dan worden de ouders/verzorgers en de patiënt zelf geïnformeerd. Patiënten ouder dan 16 jaar worden zelf geïnformeerd.

Niet volledig informeren bij noodsituatie
Is direct ingrijpen nodig in een noodsituatie, dan kan een fysiotherapeut ervoor kiezen u niet volledig te informeren. Ook kan een fysiotherapeut besluiten bepaalde informatie achter te houden. Bijvoorbeeld als hij/zij vreest dat de informatie voor u tot ernstige schade kan leiden. De fysiotherapeut moet dit altijd overleggen met een andere hulpverlener. Ook moet hij die informatie op een later, geschikter tijdstip wel geven.

Patiënt mag informatie weigeren
Misschien wilt u niet alle details horen over uw aandoening. U kunt dan informatie weigeren. Uw fysiotherapeut moet dit recht op niet-weten respecteren. Als door uw weigering gevaar ontstaat voor u of voor anderen, geeft de fysiotherapeut u de minimaal noodzakelijke informatie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u een ernstige besmettelijke ziekte heeft.


Wkkgz, klachtenfunctionaris en geschillenregeling

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) geeft nieuwe regels voor een klachten- en geschillenregeling en vervangt de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz).

De huidige klachtenregeling van het KNGF wordt aan de Wkkgz aangepast. De Wkkgz verplicht de zorgaanbieder om intern een laagdrempelige en effectieve regeling te treffen voor het opvangen en behandelen van klachten.

U kunt een klacht indienen per mail, info@fysiozwanenzijde.nl of bespreken met uw fysiotherapeut. Wij stellen uw feedback altijd op prijs en gaan daar uiterst zorgvuldig mee om. Wij zullen ten alle tijden de klacht intern zoveel mogelijk naar ieders tevredenheid oplossen, binnen de wettelijke termijn van maximaal 6 weken.

Wij stellen wanneer u, de patiënt, daar behoefte aan heeft, via de beroepsgroep het KNGF een klachtenfunctionaris beschikbaar. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Mochten beide partijen er na bemiddeling niet uitkomen, dan wordt de zaak voorgelegd aan de geschillencommissie van het KNGF.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het KNGF: https://www.kngf.nl.